Přednáška: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (UP Olomouc), DNA profilování v kriminalistice, Út 18.2.2014 9:00-11:00

Moderní metody chemické analýzy

Anotace: DNA profilování tvoří v současné době pilíř kriminalistické praxe, kdy pomáhá určit nejen pachatele nejzávažnějších trestných činů proti lidské integritě a důstojnosti, jako je vražda nebo znásilnění, ale pomáhá i u řešení méně zavažných trestných činů, jako je krádež. Sledováním televizních seriálů řady CSI a jejich obměn by mohl laik získat nesprávný názor, že DNA analýza je všeřešící a jediný možný způsob získávání důkazů z místa činu. Přestože identifikační schopnosti DNA profilování jsou jedinečné, srovnatelné jen s otisky prstů, důkazní síla DNA je podmíněna splněním určitých podmínek. Přednáška se zaměřuje na historii a současný stav DNA profilovacích metod a zároveň na omezení použití DNA důkazů.

Přednášející: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., je pracovníkem Laboratoře experimentální medicíny LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc.

10.2.2014Permalink

Přednáška: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (UP Olomouc), Moderní metody chemické analýzy, Po 27.1.2014 9:00-11:00

Moderní metody chemické analýzy

Anotace: Analytická chemie je vědní disciplína, která vyvíjí a aplikuje metody, přístroje a strategie k získání informací o složení a povaze hmoty v prostoru a čase. Předmětem přednášky je přehled moderních metod chemické analýzy, které se uplatňují při zkoumání chemického složení rostlin. Sumarizuje principy, použití, klady a zápory nejdůležitějších instrumentálních metod organické analýzy. Jedná se o metody extrakční, chromatografické a elektroforetické, společně s metodami spektrálními. Extrakční metody: prostá extrakce, Soxhletova extrakce, extrakce na pevné fázi, mikrovlnná extrakce, superkritická fluidní extrakce, destilace s vodní parou. Separační metody: chromatografie, elektroforéza. Spektrální metody: spektrofotometrie ve viditelné a ultrafialové oblasti, hmotnostní spektrometrie.

Přednášející: Doc. RNDr. Petr Tarkowki, Ph.D., je pracovníkem katedry biochemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

2.2.2014Permalink

Přednáška: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. (UP Olomouc), Jak počítali naši předkové, Út 21.1.2014 11:00-12:00

Anotace: Seznámíme se s některými metodami, které byly používány k provádění výpočetních úkonů v historických dobách: násobení a dělení zdvojováním (starověký Egypt), sčítání na linách (středověká Evropa), sčítání a násobení pomocí tyčinek (ve staré Číně), abakus, aj.

Přednášející: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., je pracovníkem katedry algebry a geometrie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

2.2.2014Permalink

Přednáška: MUDr. Antonín Hluší, Ph.D. (FN Olomouc), Hematoonkologie, Út 26.11.2013 14:00-15:30

Anotace: V přednášce budou studenti seznámeni se základní problematikou medicínského podoboru vnitřního lékařství, která se věnuje poruchám krve a krvetvorných orgánů, hematologií. Přiblížíme úlohu kostní dřeně v organismu a její hlavní funkce – produkce červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Zmíníme se o poruchách a nemocech jednotlivých krevních řad. Tato část se dělí na nemoci nenádorového původu včetně nejdůležitějších poruch krevní srážlivosti a nádorová hematologická onemocnění. Obeznámíme se s metodami vyšetřování kostní dřeně a krvetvorných orgánů – mikroskopickým vyšetřením, imunofenotypizačním vyšetřením, cytogenetickými a molekulárně biologickými metodami. Diskutovány budou i základní vyšetřovací postupy v medicíně a podpůrné a léčebné možnosti v hematoonkologii. Seznámíme se i s možnostmi transplantace krvetvorných kmenových buněk – autologními a alogenními transplantacemi.

Přednášející: MUDr. Antonín Hluší, Ph.D., je pracovníkem Fakultní nemocnince v Olomouci.

25.11.2013Permalink

Přednáška: Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (UP Olomouc), Fytochemie, Po 18.11.2013 9:00-11:00

Fytochemie, sekundární metabolity a rostlinné hormony

Anotace: Fytochemie je interdisciplinární obor věnovaný látkám produkovaným rostlinami. Zabývá se studiem rostlin z pohledu chemie, funkce, biosyntézy, vlivu rostlin na fyziologii a patologii živočichů a aplikacím v zemědělství a průmyslu. Sekundární metabolity (rostlinné přírodní produkty) ovlivňují interakce mezi rostlinou a prostředím. Plní takzvanou ekologickou funkci – chrání rostliny před hmyzem, zvířaty, houbovými či bakteriálními patogeny; vábí opylovače a roznašeče semen; slouží k mezidruhovému soutěžení. Fytohormony jsou sekundární metabolity, které plní v rostlinném organismu regulační funkci. Ovlivňují vývojové procesy v rostlinách, jsou integrátory vnějších a vnitřních signálů. Fytohormony se kupříkladu podílejí na regulaci klíčení, dělení buněk, růstu nadzemní části i kořene, jejich architektuře, kvetení, zrání plodů, opadu listů a plodů a procesech stárnutí. Cílem přednášky je seznámit studenty s oborem fytochemie, na několika příkladech demonstrovat využití přírodních látek a fytohormonů v moderních biotechnologiích, v zemědělství, případně veterinární i humánní medicíně.

Přednášející: Doc. RNDr. Petr Tarkowki, Ph.D., je pracovníkem katedry biochemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

15.11.2013Permalink