Chemické turnaje a korespondenční soutěže

Tato klíčová aktivita počítá s celoroční přípravou a realizací soutěží zaměřených na mladší a starší žáky. Cílem je využít přirozené soutěživosti žáků k zatraktivnění studia chemie a k jejich aktivnímu zapojení na všech věkových úrovních; zvláštní pozornost bude věnována mladším žákům. Budou realizovány dva druhy soutěží: chemické turnaje a korespondenční soutěže.

Korespondenční soutěž je domácí příprava žáků, zadání úloh budou zpřístupněna na webu a  později zveřejněna řešení. Pro mladší žáky budou připraveny zajímavosti z učiva chemie, kvízy, hříčky,  křížovky apod. Starší žáci najdou úlohy náročnější, ale opět bude kladen důraz na zábavnou formu. Chemické turnaje budou pravidelně organizovány na gymnáziu. Tato aktivita bude sestávat z teoretické a praktické části (podobně jako chemické olympiády). Po ukončení každého kola soutěže bude následovat vyhodnocení. Výsledky budou pravidelně zveřejněny na webu.

Lektoři:
Mgr. Hana Dudíková
Mgr. Věra Hrubá
Ing. Jaroslava Englišová

Odborný garant za chemii:
Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.

22.9.2012Permalink

Zatraktivnění studia přírodovědných oborů

Tato aktivita má za cíl přiblížit přírodní vědy (chemii, biologii, matematiku i fyziku) formou popularizačních přednášek pro studenty gymnázií a nejvyšších dvou ročníků základních škol a zvýšit zájem o studium těchto věd. Přednášky budou zajišťovat odborníci z PřF UP v Olomouci, jehož je GJO fakultní školou. Počítá se s několika přednáškami ročně v aule gymnázia.

Lektoři:
Mgr. Hana Dudíková
Mgr. Věra Hrubá
Ing. Jaroslava Englišová

Odborný garant za chemii:
Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.

22.9.2012Permalink

Moderní výuka laboratorních cvičení

Cílem klíčové aktivity je realizovat praktickou výuku chemie s důrazem na větší atraktivitu a inovaci stylu výuky. Inovace stylu výuky laboratorních cvičení bude provedena vytvořením nových výukových materiálů – pracovních listů, do kterých bude žák pouze doplňovat svá pozorování, výsledky, výpočty, závěry atd., což mu ušetří čas na přípravu a umožní mu více se věnovat vlastnímu cvičení. Pracovní listy zároveň budou sloužit k ověření získaných klíčových kompetencí žáků. Přínosem pro žáky základních škol bude možnost realizace laboratorního cvičení v laboratoři. Během cvičení bude pořizována fotodokumentace a mnohé zajímavé experimenty budou ke shlédnutí jako videa.

Lektoři:
Mgr. Hana Dudíková
Mgr. Věra Hrubá
Ing. Jaroslava Englišová

Odborný garant za chemii:
Doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.

22.9.2012Permalink

Terénní výuka biologie

V rámci aktivity bude vytvořen nový vzdělávací produkt – terénní výuka biologie. Budou vytvořeny pracovní listy, které budou později pilotně ověřeny. Bude využito nových metod výuky a organizačních forem, které budou též podporovat týmovou práci. Žáci budou v průběhu pilotní výuky pracovat převážně mimo školní budovu. Na terénní výuku lze pohlížet jako na komplexní výukovou formu, která v sobě zahrnuje různé výukové metody (projektová metoda, kooperativní metody, metody zážitkové pedagogiky, metody aktivního učení,…) a různé organizační formy výuky (vycházky, exkurze, terénní cvičení). Výuka v terénu také rozvíjí zájem o prostředí, ve kterém žijeme a zvyšuje naši vnímavost k prostředí, čímž rozvíjí environmentální etiku.

Lektoři:
Mgr. Václav Hubáček
Mgr. Tomáš Pospíšil

Odborný garant za biologii:
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter Dr.

22.9.2012Permalink